HOMELINE.cz

Obchodní podmínky

Převzetí zboží
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím kompletního a bezvadného produktu a stvrzuje, že dorazil mechanicky nepoškozený. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nebude brán zřetel a budou zamítnuty.

Doprava
Objednané zboží zasíláme na dobírku Českou poštou, balíkovou službou nebo dodáme osobně. Zasílání je při objednávce do váhy 15 kg za cenu 150 Kč + 21%DPH. Při váze nad 15 kg za cenu 500 Kč  + 21% DPH. Uvedené podmínky se vztahují  na dopravu po území České republiky. Cenu dodávky do zahraničí upřesníme na základě poptávky.
 
Dodací lhůta
Termín dodání je upřesněn e-mailem po přijetí objednávky. Dodací lhůta je cca 2-4 týdny. Naší snahou je dodat vám zboží v co nejkratším termínu.

Podmínky vrácení kupní ceny
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud Vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, informujte nás, prosím, telefonicky či e-mailem. Zboží musí být nepoužité, zabalené v originálním obalu, nepoškozené, vhodné pro dalšího prodej. Zásilka musí obsahovat veškeré původní příslušenství včetně kopie dokladu o koupi. Náklady na přepravu zboží nese kupující. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem na účet kupujícího. Kupní cena bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly při zasílání zboží, jeho zpětným naskladněním a administrativě s tím spojené. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu - zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.

Reklamace
Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi zboží (daňový doklad). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží do provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství. Po řádném vyřízení reklamace odešle prodávající opravené zboží kupujícímu. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), prodávající kupujícímu vyúčtuje náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.

Záruční podmínky
Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci e-mailem, písemně na adresu prodávajícího. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

Rozsah záruky
Záruka zaniká v následujících případech:
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
  • nedodržením podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
Záruka se nevztahuje na:
  • škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
  • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
  • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN - na spotřební materiál (žárovky atd.).


Ochrana osobních údajů
Informace získané z obchodního styku nebudou poskytnuty třetí osobě, bude s nimi nakládáno dle zákona o ochraně osobních dat.


Zlevněné zboží
Zlevněné zboží bylo použito jako vzorek na výstavě, je nepoužité a plně funkční. Pro zlevněné zboží platí následující obchodní podmínky:

Objednané zboží zašleme na dobírku Českou poštou. Zaslání Českou poštou je v ceně 200,- Kč. Zboží které Českou poštou nelze dodat (z důvodů váhy nebo rozměrů) vám dodá přepravní služba nebo přímo prodávající. V tomto případě je cena 500,- Kč. Uvedené podmínky se vztahují na dopravu po území České republiky.

Zboží z výstav je nepoužité. Drobné povrchové nedostatky nejsou důvodem k reklamaci. Na zboží se vztahují zákonné záruční podmínky.
 
Akce měsíce
Gril  GRILKAMIN

Gril GRILKAMIN

25 974,-

naše cena: 15 000,- Kč

facebook
Informace o grilech a grilování najdete na www.tvujgril.cz

edited by n.e.s.p.i.


Poslední aktualizace: 7.4.2014
TOPlist